ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠲᠥᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

201252315915ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ  ᠣ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠨ  ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ  ᠲᠠᠢ  ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ  ᠨᠢ 188.68 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠂ ᠬᠣᠳᠤᠩ ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠂ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭᠣᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ 23 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠨ  ᠨᠢ 28.3%   ᠢ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠯᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠄  ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠠᠮᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ  ᠃  ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ  ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ  ᠪᠠᠨ 495 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ  ᠪᠠᠨ214 ᠺᠢᠯᠣᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ  ᠣᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 80412 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ  ᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 15  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠨ  ᠲᠠᠢ  ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠨ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 10 ᠲᠦᠮᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 5 ᠲᠦᠮᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠲᠠᠢ ᠃ 1697 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ 300 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ  ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠣ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ  ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠨ ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠃ 1961 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ ᠃ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ  ᠨᠢ ︽ ᠪᠥᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠂ ᠭᠤᠶᠠᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠂ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ︾ ᠠᠯᠠᠱᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠡᠢ  ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ 60 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ 310 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠤ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠂ ᠱᠠᠤ ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠂ ᠵᠡᠰ ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠬᠥᠪᠰᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠩ  ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠨᠢ 6900 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠂ 120 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠ 30 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ  ᠠᠭᠤᠯᠨ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠡᠰ  ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠢ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ  ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ  ᠪᠣᠯᠪᠠ  ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠰ  ᠪᠥᠬᠡᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ   ᠣᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ  ᠣᠨ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠣᠣ ᠂ ᠰᠢᠬᠡᠷ  ᠪᠤᠶᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ  ᠣᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠪᠡᠰ ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠂  ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ  ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ  ᠣᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠣ ᠥᠩᠭᠡ  ᠪᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠢ   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠭᠤᠯᠨ  ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ  ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠣ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠃ ᠮᠠᠨ  ᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠨᠢ ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ  ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠯᠡᠰᠤ  ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠨᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ  ᠣ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ  ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠬᠥᠷᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ  ᠨᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ  ᠣ ᠡᠨᠸᠷᠬᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠸᠷᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃

One thought on “ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠲᠥᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ”

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠬᠦ

ᠲᠠᠨ  ᠤ ᠢᠮᠧᠯ  ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ * ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠣᠤᠷᠠᠬᠢ HTML ᠱᠣᠱᠢᠭᠠᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>