Category Archives: ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ

3

ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠥ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ 1958 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠭᠱᠸ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠂《 ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠲᠠ》ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠥ ᠂ 1980 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠭᠱᠸ  ᠠᠴᠠ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠥ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠣ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠥ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 807 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 68648 ᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ 61 ᠡᠷᠦᠭᠡ 132 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 66.4%  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠢ ᠃ 2015 ᠤᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 458.85 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ 2015 ᠤᠨ  ᠣ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 5721 ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠨᠢ 450 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠥᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠥᠮᠡᠨ  ᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠥᠨᠳᠤᠰᠥᠳᠡᠨ  ᠣ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ  ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ  ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠥᠷ 9 ᠂ ᠥᠨᠳᠤᠰᠥᠳᠡᠨ  ᠣ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ 12 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠥᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠣ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠣ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠨᠢ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ ᠃

11

ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠨᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠃ 1958 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠱᠸ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ《 ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ 1980 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠱᠸ  ᠶᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ《 ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃
ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠥ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠠᠯᠳᠠᠨᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 713 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 700 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 144326 ᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠨᠢ 56 ᠡᠷᠦᠭᠡ 153 ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 69.5 %  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠢ ᠃ 2015 ᠤᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 325.25 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ 2015 ᠤᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 8194 ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠨᠢ 855 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃ ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠂ ᠵᠠᠭ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠱᠠᠷᠽᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ  ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠦᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ 2010 ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ 4000 ᠮᠤ ᠵᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣ ᠵᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ᠃

13

ᠦᠨᠳᠦᠷᠮᠥᠳᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

               1958              《  》  1980                    《   》  
                         85                                            6187             129367        149  352           93.2 %                        9                       2                                        
                                                         2013   354       2360                 43                                    
                                                                                      

10

ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠰᠤᠮᠥᠨ  ᠣ ᠲᠥᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

                               1958                                                                                85               7707       3          85       451  1047            252  660          82 %     
                                                       
        270                                     