ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠪᠡ ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ 1958 ᠣᠨ  ᠠᠴᠠ 1961 ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ 1962 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ 1984 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 1872 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ 92 ᠡᠷᠦᠬᠡ 295 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ 312 ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠤᠶᠢᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠯᠢᠭ ᠵᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠣ ᠪᠤᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ  ᠣ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ  ᠲᠡᠢ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 10040 ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠨᠢ 764 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 7810 ᠲᠥᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠨᠢ 1466 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 12241 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃

ᠲᠠᠯᠠᠨᠳᠦ᠍ᠷᠦᠭᠦᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠲᠠᠯᠠᠨᠳᠦ᠍ᠷᠦᠭᠦᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠣ ᠡᠪᠡᠰᠦ  ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠲᠡᠢ ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠨᠳᠦ᠍ᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ 1958 ᠣᠨ  ᠠᠴᠠ 1961 ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠂ 1962 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ 1984 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠯᠠᠨᠳᠦ᠍ᠷᠦᠬᠦᠦ ᠪᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 1440 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ 105 ᠡᠷᠦᠬᠡ 295 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 312 ᠮᠤᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ  ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠯᠢᠭ ᠵᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ  ᠣ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 15351 ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠨᠢ 1057 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 11047 ᠲᠥᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠨᠢ 3247 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 15012 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠬᠡᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 1958 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ 1958 ᠣᠨ  ᠠᠴᠠ 1961 ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ 1962 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ 1984 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 3271ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ 98 ᠡᠷᠦᠬᠡ 290 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠣ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠯᠤᠷᠳᠤ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 15000 ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠨᠢ 1551 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 12000 ᠲᠥᠯᠤᠭᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠨᠢ 1453 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 11891ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃

ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ《 ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ 》 ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ  ᠲᠡᠢ ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣ  ᠨᠢ 1962 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ  ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠨᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠣ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠦ᠍ᠯᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠂ 1958 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ︔ 1962 ᠣᠨ  ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠣᠮᠣ  ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠮᠣ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠣᠮᠣ  ᠲᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣ  ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣ  ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠤᠶᠢᠲᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠣᠮᠣ  ᠲᠡᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ  ᠨᠢ 103.129 ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ  ᠨᠢ 6573 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠦᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ  ᠨᠢ 673 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠲᠤᠪᠤᠴᠠᠭ ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ ᠃ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠭᠤᠪᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠰ  ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠂ ᠵᠡᠰ ᠂ ᠪᠤᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠂ ᠵᠠᠭ ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠭ ᠵᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠣ  ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 294 ᠡᠷᠦᠬᠡ 844 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠨᠢ 797 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠶᠢᠨ 85% ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ 11 ᠡᠷᠦᠬᠡ 49 ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠡᠢ ᠃ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 81 ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ  ᠲᠡᠢ ︵ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ 22 ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠨᠳᠦ᠍ᠷᠦᠬᠦᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ 16 ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ 23 ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ 20 ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ  ᠲᠡᠢ ︶ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ 79 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ 58 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠃ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠣᠮᠤ  ᠨᠢ ᠴᠤᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠣᠮᠤ ᠂ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 39964 ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠨᠢ 3372 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ 2015 ᠣᠨ  ᠣ ᠡᠳ᠋  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 586 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 13098 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

3

ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠥ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃ 1958 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠭᠱᠸ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠂《 ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠲᠠ》ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠥ ᠂ 1980 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠡᠭᠱᠸ  ᠠᠴᠠ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠡᠵᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠥ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ ᠃
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠣ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠥ ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 807 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 68648 ᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ 61 ᠡᠷᠦᠭᠡ 132 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 66.4%  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠢ ᠃ 2015 ᠤᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 458.85 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ 2015 ᠤᠨ  ᠣ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 5721 ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠨᠢ 450 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠥᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃
ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠥᠮᠡᠨ  ᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠥᠨᠳᠤᠰᠥᠳᠡᠨ  ᠣ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ  ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠥᠯᠬᠥ  ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠥᠷ 9 ᠂ ᠥᠨᠳᠤᠰᠥᠳᠡᠨ  ᠣ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ 12 ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠥᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠣ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠣ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠨᠢ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ ᠃

11

ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠨᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠃ 1958 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠱᠸ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ《 ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠂ 1980 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠰᠦ᠍ᠮᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠱᠸ  ᠶᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ《 ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ 》ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃
ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠥ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠠᠯᠳᠠᠨᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 713 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 700 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠤ ᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠨᠢ 144326 ᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  ᠨᠢ 56 ᠡᠷᠦᠭᠡ 153 ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 69.5 %  ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠢ ᠃ 2015 ᠤᠨ  ᠣ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ 325.25 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠂ 2015 ᠤᠨ  ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ 8194 ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠨᠢ 855 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠃ ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠂ ᠵᠠᠭ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠱᠠᠷᠽᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠤ  ᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ  ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠱᠠᠷᠽᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠦᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ 2010 ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ 4000 ᠮᠤ ᠵᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 2 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣ ᠵᠠᠭ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠪᠡ ᠃

13

ᠦᠨᠳᠦᠷᠮᠥᠳᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠤᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

               1958              《  》  1980                    《   》  
                         85                                            6187             129367        149  352           93.2 %                        9                       2                                        
                                                         2013   354       2360                 43                                    
                                                                                      

10

ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠰᠤᠮᠥᠨ  ᠣ ᠲᠥᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

                               1958                                                                                85               7707       3          85       451  1047            252  660          82 %     
                                                       
        270                                     

ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠥᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ  ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ

       
        
    

                     
 
2016   8   25  

     
                                          
                                               :                                                                                                                                                                                       
          
                                                                                                                                                                                                                    
                                  69.7    113.3         11%    500         43.3    125         23.6%          4.3    7.3         11.3%              23.5    43.7          13.2%                                                                                                 70%                                                             11.4%  28.3%          6.6 : 64.1 : 29.3  5.9 :59.9:34.2          
                                 116.2                      75%       35.8%                    29.5                                                                                                        1607                           7228                    18%  12.5%               
                                                                           6                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                     4.15                                         
                                  86        63.7 %                                                                                                                                         22                   9217         8742                                    32037   14813       11%  15.9%   
                                                  1 + 3                                                                                                                                                                                                               
                2014                                                                                               15494                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                          

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲ